Wydarzenia


IATI Monday Business Meeting


Dr inż. Paweł Zawartka reprezentował Centrum Kompetencji Inżynieria dla Środowiska i Zielonej Gospodarki podczas szóstego spotkania z cyklu IATI Monday Business Meeting pn. FROM WASTE TO PRODUCT – IATI WSPÓLNIE DLA ODPADÓW, które odbyło się w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach w dniu 15 maja 2017 r.

Celem spotkania było zdiagnozowanie wspólnych obszarów współpracy na styku biznes-nauka w zakresie tematycznym środowisko i zielona gospodarka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych oraz gospodarką odpadami zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej, nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami oraz uruchomienie nowych inicjatyw projektowych wraz ze wskazaniem optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Dr inż. Paweł Zawartka zaprezentował informacje dotyczące praktycznych rozwiązań proponowanych przez GIG w obszarze inżynierii środowiska. Omówił m.in. osiągnięcia GIG w zakresie technologii kapsulacji (1) i granulacji (2) osadów ściekowych do produkcji nawozów, które są autorskimi propozycjami GIG, z których (1) plasuje się na poziomie TRL 4, a (2) na poziomie TRL 8. Przedstawił także ciekawy temat, jakim są możliwości wykorzystania mobilnej instalacji do strącania struwitu (fosforan magnezowo-amonowy). W przypadku struwitu zadać można filozoficzne wręcz pytanie „problem czy źródło odzysku?” i wydaje się, że jest to temat wart poruszenia w szerszym gronie przedsiębiorstw branży wodociągowej.

Zaprezentowano także inne ciekawe tematy, nad którymi obecnie pracuje zespół Centrum Kompetencji Inżynieria dla Środowiska, takie jak:

   system zarządzania wodą deszczową w mieście.

   system miejskiego monitoringu środowiska,

   ekologiczne metody rekultywacji zbiorników wodnych (problem zarastania zbiorników).

Dodatkowe informacje dotyczące spotkania IATI MBM znaleźć można na stronie internetowej Głównego Instytutu Górnictwa.SEMINARIUM 2017 - ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Jednym z wyzwań na drodze inteligentnego rozwoju miast i regionów jest zwiększenie wydajności infrastruktury miejskiej, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i przestrzenią, a także podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie. Istotną rolę w tym procesie odgrywają rozwiązania technologiczne służące poprawie stanu środowiska.


W ramach Centrum Kompetencji IATI "Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki",  Zakład Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium pn.: Technologie środowiskowe GIG dla inteligentnego rozwoju miast i regionów, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie GIG w Katowicach.

Przedmiotem seminarium będzie prezentacja autorskich, innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych adresowanych dla samorządów i przedsiębiorstw komunalnych.


Udział w seminarium jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do 30 marca 2017 r.

Ramowy plan seminarium:
Lokalizacja: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, Katowice
Aula prof. Boreckiego, III p

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-10:10

Wprowadzenie do przedmiotu seminarium

10:10-10:30

Technologia kapsulacji osadów ściekowych do produkcji nawozów

10:30-10:50

Technologia granulacji osadów ściekowych do produkcji nawozów

10:50-11:05

BioCargo – urządzenie do transportu próbek środowiskowych

11:05-11:20

Oczyszczanie wód podziemnych z zastosowaniem biobariery – projekt AMIIGA

11:20-11:35

Urządzenie do biologicznej rekultywacji miejskich zbiorników wodnych

11:35-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:15

System zarządzania wodami deszczowymi w mieście

12:15-12:30

Urządzenie do oceny bezpieczeństwa oświetlenia miejskiego

12:30-12:45

Rozwiązania dla oczyszczalni ścieków do pilotażowego testowania (KOOK – Kofermentacja osadów ściekowych i odpadów kuchennych; MOIST - Mobilna instalacja wytrącania struwitu)

12:45 -13:00

Zastosowanie platform mobilnych w monitoringu środowiska

13:00-13:15

System miejskiego monitoringu powietrza

13:15-13:30

Finansowanie działań B+R+I w obszarze ochrony środowiska

13:30-13.45

Podsumowanie i dyskusja

13:45-14:15

Poczęstunek

14:15

Zakończenie seminarium


 Prosimy o potwierdzenie udziału w seminariumdo dnia 30.03.2017r. na adres mailowy:

bkrawczyk(at)gig.eu, mjanicka(at)gig.eu lub pod numerami tel.: 32/ 259-24-54; 259-27-02 i nr fax: 32/259-21-54

SEMINARIUM 2016

Wyzwania dla gospodarki wodno-ściekowej w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Zorganizowane w  dniu 15 marca 2016 roku w  Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, pod auspicjami IATI. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele gmin, Urzędów Marszałkowskich oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych z terenu województwa śląskiego oraz sąsiednich województw.

Tematyka seminarium obejmowała szerokie spektrum zagadnień związanych z adaptacją do zmian klimatu, rozpatrywanych w kontekście gospodarki wodno-ściekowej, planowania przestrzennego, rozwoju obszarów miejskich, finansowania inwestycji a także zarządzania informacją. Łącznie zorganizowano jedenaście prelekcji, umożliwiając po każdej z nich zadawanie pytań i udział w dyskusji. Jedno z wystąpień p.t.: Zadania adaptacyjne dla miast wynikające z dokumentów strategicznych poprowadził Pan Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska.

W pozostałych prezentacjach omówiono najważniejsze dokumenty strategiczne wyznaczające cele i zadania adaptacyjne oraz wskazano wyzwania i problemy, jakie wynikają ze zmian klimatu, szczególnie na obszarach miejskich. Zaprezentowano także praktyczne rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej przyczyniające się do adaptacji do zmian klimatu, takie jak wielofunkcyjne zagospodarowanie zbiorników wodnych, planowanie gospodarki wodami opadowymi czy gospodarowanie wodami opadowymi w zlewni oczyszczalni ścieków.

szczegółowe informacje i galeria

SEMINARIUM 2015

Ramowa Dyrektywa Wodna – czy została „wdrożona”?

Bilans działań i określenie nowych wyzwań w gospodarce wodno-ściekowej

Zorganizowane w dniach 12-13 marca  2015 r. w Głównym Instytucie Górnictwa

Pierwszy dzień seminarium dotyczył stanu wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej w obliczu aktualizacji podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej w 2015 roku. Prelekcje wygłosili przedstawiciele Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa oraz zaproszeni goście. Pani Marta Barszczewska, reprezentująca Departament Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, zaprezentowała Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Pan dr Jerzy Kopyczok, Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotował prezentację na temat oceny stanu wód w województwie śląskim w 2013 roku oraz w perspektywie kolejnych lat, na podstawie danych z sieci Państwowego Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach.


Drugiego dnia na seminarium poruszono tematy z zakresu gospodarki osadowej, w kontekście zmian wynikających z implementacji prawa unijnego. Prelekcję na temat wpływu przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych na środowisko wygłosił Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Państwowej Akademii Nauk w Zabrzu Franciszek Pistelok. Inne prezentacje dotyczące kierunku rozwoju gospodarki osadowej, w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i uregulowania prawne, przygotowali przedstawiciele Zakładu Ochrony Wód. W seminarium wzięło udział łącznie 90 osób, 70 gości uczestniczyło w spotkaniach zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia seminarium. Wśród osób zaproszonych znaleźli się przedstawiciele gmin, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz Urzędów Marszałkowskich z województwa śląskiego oraz sąsiednich województw.