Informacje

Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki”, działające w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) przy Głównym Instytucie Górnictwa,  zrzesza specjalistów z wielu dyscyplin naukowych i branż przemysłowych. Centrum realizuje w sposób kompleksowy prace badawczo-rozwojowe i usługowe w zakresie inżynierii środowiska i tzw. zielonej gospodarki.

Partnerami Centrum Kompetencji są: uniwersytety i instytuty badawcze, przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, górniczego, przetwórstwa metali, komunalnego i IT. Partnerzy Centrum są zarówno dostawcami innowacyjnych technologii i rozwiązań, jak i stanowią poligon aplikacyjny dla ich wdrażania, testowania i optymalizacji.


Działania multidyscyplinarnego Centrum „Inżynieria dla środowiska i zielonej gospodarki” obejmują prace badawcze, demonstracyjne i wdrożeniowe dotyczące między innymi:
• monitoringu i modelowania zmian w środowisku,
• remediacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym pogórniczych,
• rewitalizacji ekosystemów glebowo-roślinnych na terenach zdegradowanych,
• selekcji i przetwarzania zasobów danych przestrzennych w celu identyfikacji potencjalnych konfliktów środowiskowych będących skutkiem antropopresji,
• technologii oczyszczania ścieków i gospodarowania zasobami wodnymi,
• technologii usuwania metali ciężkich oraz WWA metodami biologicznymi,
• gospodarki odpadowej i technologii zagospodarowania odpadów,
• technologii odzysku energii z wód i ścieków, biomasy oraz technik odzysku ciepła,
• technologii zaawansowanych materiałów przyjaznych dla środowiska,
• technologii recyklingu materiałów,
• optymalizacji układów technologicznych w kierunku ograniczania ich energo- i zasobochłonności,
• wdrażania ekoefektywnych technologii w przemyśle i sektorze komunalnym,
• systemów zarządzania środowiskiem oraz przestrzenią,
• systemów decyzyjnych w zarządzaniu środowiskiem i zapewnieniu bezpieczeństwa ekologicznego,
• technologie przetwarzania i zagospodarowania osadów ściekowych,
• wyceny ekonomiczne różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych,
• metod angażowania interesariuszy oraz partycypacji społecznej w procesach podejmowania decyzji dotyczących środowiska.